Кадрова політика ТОВ «ЗТМК»

Кадрова політика, як складова і невід’ємна частина загальної політики ТОВ «ЗТМК» – сукупність принципів, методів, форм, організаційного механізму вироблення цілей і завдань підприємства, спрямованих на:

– досягнення стратегічних цілей і завдань Товариства в рамках законодавства про працю;

– збереження, зміцнення і розвиток кадрового потенціалу ТОВ «ЗТМК»;

– створення ефективного, продуктивного, згуртованого колективу, здатного своєчасно реагувати на вимоги зовнішнього середовища.

Метою кадрової політики є своєчасне забезпечення потреб Товариства персоналом відповідної компетентності з урахуванням індивідуальних особливостей для досягнення кожним співробітником максимальної результативності.

Кадрова політика заснована на наступних принципах:

– персонал є найбільшою цінністю Товариства;

– відкритість і інформованість, моніторинг і зворотний зв’язок;

– винагорода працівників за працю відповідно до результатів діяльності Товариства, кожного підрозділа і внеском окремого працівника;

– збереження традицій і постійне вдосконалення.

Ключовими напрямками кадрової політики є:

– формування керівництвом Товариства команди професіоналів;

– системна робота з навчальними закладами всіх рівнів акредитації;

– створення і застосування сучасних систем роботи з персоналом в сфері пошуку, підбору та відбору; розвиток зовнішнього і внутрішнього кадрового резервів;

– розвиток комплексних програм навчання та адаптації співробітників, підвищення кваліфікації, навчання і перенавчання суміжним професіям;

– створення і реалізація проекту по підвищенню ефективності управління персоналом шляхом впровадження системи оцінки та розвитку компетентності, в тому числі за рахунок створення Моделі компетенцій;

– розробка та впровадження мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і задоволеності працею;

– впровадження та розвиток системи компенсації праці, що включає застосування матеріальних і нематеріальних стимулів;

– оптимальне управління витратами на персонал;

– проведення маркетингової діяльності в області персоналу;

– розвиток соціальних програм та корпоративної соціальної відповідальності;

– формування і розвиток корпоративної культури на основі ідеології партнерських взаємин і традицій підприємства;

– створення позитивного, привабливого для потенційних працівників іміджу підприємства у зовнішньому середовищі за допомогою зустрічей, майстер-класів, реалізації спільних проектів.

Реалізацію кадрової політики здійснюють всі керівники ТОВ «ЗТМК». Ефективність кадрової політики забезпечують керівники підрозділів управління персоналом і соціального розвитку за допомогою застосування сучасних інструментів роботи з персоналом, розробки програм, і заходів, спрямованих на досягнення відповідності компетентності персоналу певним цілям і завданням діяльності Товариства, вирішуються на конкретному етапі розвитку підприємства. ТОВ «ЗТМК» активно пропагує свою кадрову політику серед співробітників і потенційних працівників підприємства. Контроль відповідності принципів і напрямів кадрової політики цілям і стратегії розвитку підприємства здійснює вище керівництво.

Визначальним фактором, що впливає на конкурентоспроможність, економічне зростання і ефективність виробництва, є наявність на підприємстві людських ресурсів, здатних професійно вирішувати поставлені виробничі завдання. Для ефективного управління персоналом підприємство має цілісну систему роботи з кадрами, що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар’єри.